سومر, 20 مئي 2019 - Mon 05 20 2019

منو

کلاس ماژول

در اين صفحه شما مي توانيد پسوند اوليه استفاده شده در اين قالب ها را ببينيد. لطفا به ياد داشته باشيد در مورد استفاده از فضا در آغاز نام پسوند در گزينه هاي ماژول!

براي استفاده از کلاس ماژول بايد حتما از يک فاصله استفاده کنيد . و بعد اسم کلاس ماژول را درج کنيد .

هم‌اكنون، گروه طراحي خليلان رسانه با در اختيار داشتن تيم تحليلگر و مشاور در کنار مهندسين نرم افزار و طراحان و گرافيست ها بعنوان يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي ارائه دهندها قالب جوملا فارسي ، طراحي و پياده سازي وب سايت ...

Comment (0) Hits: 363

علائم و نشانه ها

اين علائم و نشانه‌ها جهت نمايش و بهبود ساختار مناسب مطالب وب سايت شما ارائه شده است . شما مي‌بايست پلاگين علائم و نشانه‌ها را نصب نماييد. همچنين جهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد.

هشدار

جهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد.

جهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد.

جهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد.

آيکونها

استفاده از پيام <p class="khinfo">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khpin">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khfile1">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khfile2">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khsettings">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khmic">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khvideo">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khvoice">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khlocked">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khunlocked">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khstats">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khlocation">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khmap">Txt...!</p>.

استفاده از پيام <p class="khtag">Txt...!</p>.

استفاده از پيام <p class="khcomment">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khbook">Txt...</p>.

استفاده از پيام <p class="khalarm">Txt...</p>.

ابزار راهنما(تولتيپ)

در اينجا برخي از نمونه هايي از کلاسيکجهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد. , بحرانيبحرانيجهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد. , کمککمکجهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد. , اطلاعاتاطلاعاتجهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد. و هشدارهشدارجهت استفــاده در قسمت علائم و نشانه‌هاي سايت با زمينه هاي مورد شما مي‌توانيد با استفاده از دکمه علائم و نشانه‌ها اي از اين کد ها استفاده نماييد. قدرت گرفته از ايزار راهنما.
اين فقط يک مثال از آنچه که شما مي توانيد انجام دهيد!

برجسته

اين عبارت برجسته است.
استفاده از <span class="khHighlight1">Your برجسته است goes here!</span>.

اين عبارت برجسته است.
استفاده از <span class="khHighlight2">Your برجسته است goes here!</span>.

اين عبارت برجسته است.
استفاده از <span class="khHighlight3">Your برجسته است goes here!</span>.

اين عبارت برجسته است.
استفاده از <span class="khHighlight4">Your برجسته است goes here!</span>.

کد

#wrapper {
position: relative;
float: left;
display: block;
}

Use <pre> or <div class="khCode1">Here goes your code</div>

#wrapper {
position: relative;
float: left;
display: block;
}

Use <div class="khCode2">Here goes your code</div>

فايل

#wrapper {
position: relative;
float: left;
display: block;
}

Use <div class="khCode3"><h4>Name of your file</h4>Here goes your code</div>

ليست

<ul class="khBullet1">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khBullet2">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khBullet3">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khBullet4">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khCircle1">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khCircle2">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khSquare1">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ul class="khSquare2">

 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است
 • اين پيام جهت تست ارسال شده است

ليست دو

<ol class="khRoman">

 1. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 2. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 3. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 4. اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ol class="khDec">

 1. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 2. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 3. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 4. اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ol class="khAlpha">

 1. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 2. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 3. اين پيام جهت تست ارسال شده است
 4. اين پيام جهت تست ارسال شده است

<ol class="khDecimalLeadingZero">

 1. خليلان رسانه
 2. خليلان رسانه
 3. خليلان رسانه
 4. خليلان رسانه

بلاک عددي

<p class="numblocks num-1"><span>here goes a number</span>and here text of element</p>

01 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

02 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

<p class="numblocks num-2"><span>here goes a number</span>and here text of element</p>

01 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

02 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

<p class="numblocks num-3"><span>here goes a number</span>and here text of element</p>

01 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

02 اين پيام جهت تست ارسال شده است .

بلاک

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-1">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-4">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-7">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-2">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-5">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-8">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-3">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-6">content here... </div>

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khblock-9">content here... </div>

شرح

شرح

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khLegend1"> <h4> Title </h4> <p>and here text.</p> </div>

شرح

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khLegend2"> <h4> Title </h4> <p>and here text.</p> </div>

شرح

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khLegend3"> <h4> Title </h4> <p>and here text.</p> </div>

شرح

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="khLegend4"> <h4> Title </h4> <p>and here text.</p> </div>

حباب

اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="bubble-1">content here... <cite>Author name</cite></div>

خليلان رسانه
اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="bubble-3">content here... <cite>Author name</cite></div>

خليلان رسانه
اين پيام جهت تست ارسال شده است شرکت طراحي خليلان خرم

Use <div class="bubble-5">content here... <cite>Author name</cite></div>

خليلان رسانه

 

 

 

کلاس‌هاي ديگر

<a class="khFb" href="#">Facebook</a> 
<a class="khTwitter" href="#">Twitter</a> 
<a class="khGplus" href="#">Google+</a> 
<a class="khRss" href="#">RSS</a>

ليست دوم

<ol class="khTopList">
<li>Iron Brigade</li>
<li>Hero Academy</li>
<li>Orcs Must Die 2</li>
<li>A Virus Named Tom</li>
<li>The Political Machine 2012</li>
</ol>
Comment (0) Hits: 154

ماتحت شاخون